• Sociale veiligheid

  Ongewenst gedrag

  Ongewenst gedrag komt voor in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. De overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De regels worden onderschreven door MSV Basketball en zijn als volgt:

  1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Bij de aanname van nieuwe vrijwilligers voor de jeugdteams worden één of meerdere van onderstaande stappen doorlopen:

  • Een kennismakingsgesprek;
  • In voorkomend geval referenties controleren;
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen (en herhaal dat elke 3-5 jaar);
  • Maak de begeleider lid van de bond; daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte;
  • Maak de begeleider bekend met de gedragsregels.

  Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld. Die is het aanspreekpunt bij problemen van leden van de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Het reglement voor de vertrouwenspersoon kun je hier lezen.

  De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en begeleiding en adviseert om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. De vertrouwenspersoon zal proberen de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden en zo nodig als bemiddelaar op te treden of er één in te schakelen of te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de leden van MSV Basketball.

  De vertrouwenspersoon is Corrie van Duijn. Zij is te bereiken op 06-12910575.

  De vertrouwenspersoon zal strikt vertrouwelijk met alle informatie omgaan. Het bestuur van MSV Basketball krijgt geen inhoudelijke informatie.